30. november 2012

Bare en bit...

Hvor var fornuften i at jeg skulle åpne ei sjokoladeplate for å spise bare en bit?

Det blei ein litt stor bit til slutt...

Men, nok om det. I morra er det klart for første bit i årets adventsbibelquiz (og i år blir det 24 oppgaver). Følg med!

(tungt å åpne ei sjokoladeplate kun for å få til det ordspillet der altså)

Dagens bibelvers:
"Når vil dere da en gang sette en grense for deres ord? Kom til fornuft, så kan vi tale sammen!" Job 18,2  

29. november 2012

Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant

Hvis du har lyst å lese noe annet enn pensum så kan følgende bok anbefales:


Til tider hysterisk morsom. Bare å komme og låne!

Dagens bibelvers:
"Mikal firte David ned gjennom vinduet, og han flyktet sin vei og slapp bort." 1.Sam 19,12  

27. november 2012

Stolbruk

Bruksmulighetene for stoler er undervurdert, og spesielt ved pensumslesing er det lett for å få ei litt ensformig sittestilling. Alternativ bruk viste jeg ved bruk av en krakk i fjor. Da bare antyda jeg at kontorstolen min også fikk kjørt seg litt. Her er beviset:

I tillegg snurrer den stadig vekk rundt, men det var ikke så lett å vise på et stillbilde, og jeg gidder ikke lage video nå. Må tross alt late som om jeg leser!

Dagens bibelvers:
"Med det samme han nevnte Guds ark, falt Eli baklengs ned av stolen ved siden av porten. Han brakk nakkebenet og døde, for mannen var gammel og tung. Han hadde dømt Israel i førti år." 1.Sam 4,18

26. november 2012

Danning

I dag har vi hatt pedagogikkseminar og brukt 3 - TRE - timer på å diskutere mer eller mindre filosofiske betraktninger rundt begrepet "danning". Vi hadde som utgangspunkt en tekst om et utvida danningsbegrep. Nå skal jeg ikke komme inn på hvor totalt uenig jeg var med halvparten av det som stod i teksten, men istedet fortelle om hvor komisk hele greia var.

Etter å ha innsett at mitt litt mer hverdagsnære og praktiske syn på danning ikke stemte overens med et syn der danning er refleksjon (veldig forenkla), formulerte jeg spørsmålet:

"Når du bevisst reflekterer, er du da bevisst de ubevisste endringene som skjer i deg som følge av refleksjonen?"

Tenk litt på det! Ikke alle oppfatta helt ironien, og det gav en skikkelig morsom diskusjon med resultatet at "danning skjer i det du blir bevisst det ubevisste".

Alt i alt en underholdende dag, men jeg tror skolen har mer nytte av lærerstudenter som lærer mer om hvordan barns og ungdoms selvoppfatning, motivasjon og lærelyst kan bedres, hvordan vi best mulig kan legge til rette for ulike elevgrupper/-typer, hvordan vi kan gi gode tilbakemeldinger og vurderinger, hvordan ulike problemer skal tas opp, idéer til undervisningsmetoder osv... (og heldigvis lærer vi en del om det også; spesielt i fagdidaktikken)

Dagens bibelvers:
"Så sier Herren, din gjenløser, han som dannet deg fra mors liv: Jeg er Herren, som gjør alle ting. Jeg utspente himmelen alene, og bredte ut jorden uten hjelp fra noen." Jes 44,24  

25. november 2012

Soloppgang

Jeg husker ikke hvilket av de bildene her som var mest virkelighetsnært, men det var hvertfall en fantastisk soloppgang for noen dager siden.
Dagens bibelvers:
"...på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss,..." Luk 1,78  

20. november 2012

Eget pensum

Hva gjør man når man begynner å bli dyktig lei av å lese pensum? Man skriver sitt eget! Av frykt for at det ikke skal bli lest har jeg prøvd å gjøre det noe mer konsist enn de artiklene jeg prøver å fordøye. Jeg har også sløyfa de 50 påkrevde referansene til andre tekster jeg har skrevet (i og med at de ikke eksisterer). Kommentarer til tekstlige valg står i firkantparanteser [ ].

Grunnprinsipper for undervisning

Hva er målet med undervisning? Hvilke tanker ligger bak de handlingene en lærer foretar seg bak de lukkede dørene i klasserommet? Skal undervisning føre til læring eller er det helt andre formål som ligger bak?

Begrepet undervisning har i stor grad vært utsatt for misbruk. Flere vitenskapsteoretikere og utdannelsesfilosofer har ukritisk lagt en bestemt mening til ordet uten å ta hensyn til hva det egentlig står for. Vi [selvom det kun er en forfatter brukes det vi for å late som dette er et synspunkt flere deler] legger i denne teksten derfor opp til å gå tilbake til grunnprinsippene for undervisning og vise hvordan selve begrepet "undervisning" underminerer fundamentet for læring.

For å få en få en forståelse av de misoppfatningene mange har må vi starte med å se på de konkrete tydningene av ordet. Vi ser da at det består av to likeverdige deler, "under" og "vise". På samme måte som ordet er todelt kan også betydninga av ordet være todelt [her legger jeg opp til et oppkonstruert dualistisk prinsipp for å late som at tolkninga tar for seg flere viktige aspekter og har en underliggende struktur]. Vi vil i det følgende begrunne hvordan disse tydningene hver for seg begrenser både læringsutbyttet, elevenes muligheter og de pedagogiske virkemidlene.

Den første tolkningen er den der man tydligst ser hvordan elevenes rolle i læringen blir nedvurdert. Under er et begrep som hentyder at noe ligger lavere enn noe annet, mens det i ordet vise sannsynligvis er ment å gjøre noe synlig. Setter vi sammen får vi altså at undervisning skal synliggjøre noe som ligger lavere. At dette er den riktige tolkningsmåten [her velges det bevisst å misforstå og feiltolke tidligere teorier for å underbygge min egen] ser vi også svært tydelig i den didaktiske trekanten (se Fig. 1) der elev og lærestoff helt klart er plassert nederst [her har jeg selvfølgelig valgt å snu trekanten den vegen]. Altså indikerer begrepet undervisning en ovenfra og ned holdning som er veldig uheldig for barnet [her brukes barn istedet for elev for å stakkarsliggjøre og skape sympati] og læringsmiljøet.

Figur 1
Den andre tolkningen er den som flere musikkpedagoger flittig har brukt. De tolker da under som mirakel (altså en overnaturlig hendelse) og vise som en slags enkel form for sang. Undervise kan med denne tolkningen forstås som mirakelsang. Det er tydelig [ordet tydelig understreker at det her er noe alle burde ha skjønt] at dette skaper en begrensning både på de pedagogiske virkemidlene og på elevenes kapasitet. Først og fremst antydes det jo at den eneste riktige formidlingsmåten er sang. Dette er en naiv [naiv formidler at tidligere teorier er mindre gjennomtenkt enn min] holdning som stenger for lærerens frie og kreative metodevalg [her prøver jeg å få lærerne over på min side]. I tilegg vil ordet mirakel antyde at det er overnaturlig at barn lærer. Dette strider selvfølgelig mot all erfaring og tidligere teori [det å stadig vekk henvise til teori er viktig for å late som at man veit hva man snakker om].
Vi har altså sett at det å omtale formidling av kunnskap som undervisning helt klart har vært med på å undergrave det norske skolesystemet og må anses som kanskje den viktigste grunnen til de sviktende resultatene i norsk skole. Vår løsning på problemet blir da å innføre begrepet "overavdekke" [innføring av egne begrep gjør at man kan definere sin egen mening]. Denne læringsteorien bygger på at vi gradvis skal avdekke det som ligger rett over elevens nåværende nivå (eller den proksimale utviklingssonen som Vygotsky kaller det). For å forklare dette undervisningssynet vil vi innføre den didaktiske sekskanten innskrevet i en vurderingssirkel (se Fig. 2) [det her er egentlig bare en tilfeldig mangekant med noen ord skrevet ved hjørnene; poenget er at ei komplisert tegning får teorien til å virke fornuftig].

Figur 2
Som vi ser opptrer lærer, elev og lærstoff her to plasser. Lærer og elev er plassert i interaksjon både med hverandre og seg i mellom og de er plassert i samme høyde uansett hvordan man vrir og vender på figuren [så min modell kan ikke misbrukes på den måten jeg misbrukte trekanten på!]. I tillegg ser vi at lærestoffet både er over- og underordnet elev og lærer. Tanken er at elev og lærer i samarbeid skal bruke tidligere lærestoff til å avdekke nytt lærestoff. Hjertet i modellen ligger imidletid i skjæringspunktet mellom elever, lærere og lærestoff. Det er der læring skjer!

Dagens bibelvers:
"For hvem kjente Herrens sinn, så han kunne undervise ham? Men vi har Kristi sinn." 1.Kor 2,16  

19. november 2012

Prosentregning

Satt og leste en artikkel (i bladet Utdanning) om elever som blir tatt ut av den ordinære skolen for spesielle tiltak. Der kom jeg over følgende uttalelse fra en rektor (teksten er litt forkorta)

-Vi rekker giennom om lag 50 prosent av pensumet som elevene i ordinærskolene bar, sier rektor ved en av de mange alternative skolene med mye aktiviteter. Halvparten av tida brukes på teori og resten på praktiske aktiviteter: ridning, kjøkkenarbeid, vedlikehold, friluftsliv.
- Da lærer elevene dine bare halvparten av det de kunne lært ved ordinærskolen?
-Nei, de lærer 50 prosent mer enn de gjorde i skolene de kom fra. Ingen av mine elever har noen gang hatt en 28 timers uke. Her jobber de aktivt med 50 prosent av pensum. Det er betraktelig mer enn 0.

Prosentregning trenger tydeligvis litt høyere fokus i skolen!

Dagens bibelvers:
"Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om Veien så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i Tyrannus' skole." Apg 19,9

15. november 2012

Salme 23,3

Salme 23,1
Salme 23,2

Av og til føler man total mangel på styrke. Overfor ei gitt oppgave eller en bestemt situasjon kan man bli helt maktesløs. Det er lett for at mismodigheten kan ta overhånd, og at vegen som ligger foran blir for vanskelig og tung.

I Salme 23,3 står det "Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld." Gud er den som kan gi oss styrke, Han er den som fører oss på sine veger. Gud blir aldri trett eller utmatta, Han gir krefter til den som er kraftløs. Hvis vi venter på Herren vil Han gi oss styrke (Jes 40,28-31). Men vi skal også slippe et jag etter å være sterke. Våre egne gjerninger kan ikke hjelpe oss ut av ruinene våre (Dan 9,18). Vi skal få ta vår tilflukt til at Gud er vår styrke (Jes 12,2 Sal 118,14 ++). Gjennom Guds nåde kan Guds kraft bli synlig i vår svakhet (2.Kor 12,9).

Vi kan tenke oss mange veger vi vil gå. Jesus er den eneste vegen til Gud (Joh 14,6). Jesus fører oss på rettferdighets sti. Den fører til livet og ikke til døden (Ord 12,28). Det er en smal veg som mange ikke finner (Matt 7,14), og derfor trenger vi at den gode hyrden leder oss. Hans ledelse får vi ved å høre Hans røst (Joh 10,3-4). Hans røst hører vi i Ordet, og Ordet skal få lyse opp vegen vår (Sal 119,105), den vegen Han selv lærer oss å gå (Sal 32,8).

Følg den gode hyrden. Han har all makt i himmel og på jord (Matt 28,18). Han har kalt oss ved sitt navn og sin herlighet og kraft (2.Pet 1,3). Og hva er hans kall? Du skal gjøre det som er godt og vandre ydmykt med Gud (Mi 6,8), du skal ta opp ditt kors og følge Ham (Luk 9,23), og du skal gå ut å forkynne evangeliet om Ham (Matt 28,19 Mark 16,15). Og skal du gjøre det i egen kraft? Nei, for Han er med deg alle dager inntil verdens ende! (Matt 28,20)

Dagens bibelvers:
"Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld." Sal 23,3  

14. november 2012

Om krig, fred, matematikk og sånn.

Hadde alle vært glad i matematikk hadde sikkert verden vært et fredligere sted å oppholde seg. Eller kanskje ikke når vi tar i betraktning alle de konfliktene som har vært mellom matematikere opp gjennom tida.
Bildetekst: You realize, of course, that this means war.
Men jeg tror nok det skrives for lite om matematikk på internett (hvertfall på norsk). Og beviset er følgende: Mitt forrige innlegg har havna på førstesida på google når man søker på "primtallsfaktorisering".

Dagens bibelvers:
"Løft øynene mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette? Han er den som fører deres hær ut i fastsatt tall, og som kaller dem alle ved navn. På grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke savnes ikke én." Jes 40,26  

8. november 2012

Primtallsfaktorisering

Etter å ha hatt det enkelt med 1*23 i et helt år blir jeg nå nødt til å huske 2*2*2*3.

Dagens bibelvers:
"De tjuefire eldste og de fire livsvesener falt ned og tilbad Gud, han som sitter på tronen, og sa: Amen! Halleluja!" Åp 19,4  

1. november 2012

Gratulerer!

For ett år sida skjedde et stort under. Kamilla (mi niese) blei født. Gratulerer med dagen og må Gud velsigne deg!

Apropos bursdag: Noen som har lyst på kake neste torsdag? (da har nemlig det største av de to barna på bildet under bursdag) :)

Godt å sove litt
Hvem kan det være?
Så fin jakke jeg har fått! Hvem kan ha laga den?
Viktig å lage lyd!
Storebror skal vise hvordan puttekassa fungerer. Var visst ikke fullt så spennende.
Nam, nam!
Smil til kamera!
Dagens bibelvers:
"I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet." Sal 4,9